2
Thiết lập Datacenter
Private Net: 172.168.2.0
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway IP: 172.168.2.1
Thêm VM
Chưa thiết lập thông tin. Đồng ý tạo và tiếp tục
Xóa datacenter phụ
Xóa Datacenter phụ
Thực hiện xóa Datacenter phụ sẽ thực hiện xóa VM trong datacenter. Bạn chắc chắn muốn tiếp tục ?
Thêm datacenter phụ
Tên Datacenter
Private Net
 • 172.16.1.0/24
 • 172.16.2.0/24
 • 172.16.3.0/24
 • 172.16.4.0/24
 • 172.16.5.0/24
 • 172.16.6.0/24
 • 172.16.7.0/24
 • 172.16.8.0/24
 • 172.16.9.0/24
 • 172.16.10.0/24
 • 172.16.11.0/24
 • 172.16.12.0/24
 • 172.16.13.0/24
 • 172.16.14.0/24
 • 172.16.15.0/24
 • 172.16.16.0/24
 • 172.16.17.0/24
 • 172.16.18.0/24
 • 172.16.19.0/24
 • 172.16.20.0/24
 • 172.16.21.0/24
 • 172.16.22.0/24
 • 172.16.23.0/24
 • 172.16.24.0/24
 • 172.16.25.0/24
 • 172.16.26.0/24
 • 172.16.27.0/24
 • 172.16.28.0/24
 • 172.16.29.0/24
 • 172.16.30.0/24
 • 172.16.31.0/24
 • 172.16.32.0/24
 • 172.16.33.0/24
 • 172.16.34.0/24
 • 172.16.35.0/24
 • 172.16.36.0/24
 • 172.16.37.0/24
 • 172.16.38.0/24
 • 172.16.39.0/24
 • 172.16.40.0/24
 • 172.16.41.0/24
 • 172.16.42.0/24
 • 172.16.43.0/24
 • 172.16.44.0/24
 • 172.16.45.0/24
 • 172.16.46.0/24
 • 172.16.47.0/24
 • 172.16.48.0/24
 • 172.16.49.0/24
 • 172.16.50.0/24
 • 172.16.51.0/24
 • 172.16.52.0/24
 • 172.16.53.0/24
 • 172.16.54.0/24
 • 172.16.55.0/24
 • 172.16.56.0/24
 • 172.16.57.0/24
 • 172.16.58.0/24
 • 172.16.59.0/24
 • 172.16.60.0/24
 • 172.16.61.0/24
 • 172.16.62.0/24
 • 172.16.63.0/24
 • 172.16.64.0/24
 • 172.16.65.0/24
 • 172.16.66.0/24
 • 172.16.67.0/24
 • 172.16.68.0/24
 • 172.16.69.0/24
 • 172.16.70.0/24
 • 172.16.71.0/24
 • 172.16.72.0/24
 • 172.16.73.0/24
 • 172.16.74.0/24
 • 172.16.75.0/24
 • 172.16.76.0/24
 • 172.16.77.0/24
 • 172.16.78.0/24
 • 172.16.79.0/24
 • 172.16.80.0/24
 • 172.16.81.0/24
 • 172.16.82.0/24
 • 172.16.83.0/24
 • 172.16.84.0/24
 • 172.16.85.0/24
 • 172.16.86.0/24
 • 172.16.87.0/24
 • 172.16.88.0/24
 • 172.16.89.0/24
 • 172.16.90.0/24
 • 172.16.91.0/24
 • 172.16.92.0/24
 • 172.16.93.0/24
 • 172.16.94.0/24
 • 172.16.95.0/24
 • 172.16.96.0/24
 • 172.16.97.0/24
 • 172.16.98.0/24
 • 172.16.99.0/24
 • 172.16.100.0/24
 • 172.16.101.0/24
 • 172.16.102.0/24
 • 172.16.103.0/24
 • 172.16.104.0/24
 • 172.16.105.0/24
 • 172.16.106.0/24
 • 172.16.107.0/24
 • 172.16.108.0/24
 • 172.16.109.0/24
 • 172.16.110.0/24
 • 172.16.111.0/24
 • 172.16.112.0/24
 • 172.16.113.0/24
 • 172.16.114.0/24
 • 172.16.115.0/24
 • 172.16.116.0/24
 • 172.16.117.0/24
 • 172.16.118.0/24
 • 172.16.119.0/24
 • 172.16.120.0/24
 • 172.16.121.0/24
 • 172.16.122.0/24
 • 172.16.123.0/24
 • 172.16.124.0/24
 • 172.16.125.0/24
 • 172.16.126.0/24
 • 172.16.127.0/24
 • 172.16.128.0/24
 • 172.16.129.0/24
 • 172.16.130.0/24
 • 172.16.131.0/24
 • 172.16.132.0/24
 • 172.16.133.0/24
 • 172.16.134.0/24
 • 172.16.135.0/24
 • 172.16.136.0/24
 • 172.16.137.0/24
 • 172.16.138.0/24
 • 172.16.139.0/24
 • 172.16.140.0/24
 • 172.16.141.0/24
 • 172.16.142.0/24
 • 172.16.143.0/24
 • 172.16.144.0/24
 • 172.16.145.0/24
 • 172.16.146.0/24
 • 172.16.147.0/24
 • 172.16.148.0/24
 • 172.16.149.0/24
 • 172.16.150.0/24
 • 172.16.151.0/24
 • 172.16.152.0/24
 • 172.16.153.0/24
 • 172.16.154.0/24
 • 172.16.155.0/24
 • 172.16.156.0/24
 • 172.16.157.0/24
 • 172.16.158.0/24
 • 172.16.159.0/24
 • 172.16.160.0/24
 • 172.16.161.0/24
 • 172.16.162.0/24
 • 172.16.163.0/24
 • 172.16.164.0/24
 • 172.16.165.0/24
 • 172.16.166.0/24
 • 172.16.167.0/24
 • 172.16.168.0/24
 • 172.16.169.0/24
 • 172.16.170.0/24
 • 172.16.171.0/24
 • 172.16.172.0/24
 • 172.16.173.0/24
 • 172.16.174.0/24
 • 172.16.175.0/24
 • 172.16.176.0/24
 • 172.16.177.0/24
 • 172.16.178.0/24
 • 172.16.179.0/24
 • 172.16.180.0/24
 • 172.16.181.0/24
 • 172.16.182.0/24
 • 172.16.183.0/24
 • 172.16.184.0/24
 • 172.16.185.0/24
 • 172.16.186.0/24
 • 172.16.187.0/24
 • 172.16.188.0/24
 • 172.16.189.0/24
 • 172.16.190.0/24
 • 172.16.191.0/24
 • 172.16.192.0/24
 • 172.16.193.0/24
 • 172.16.194.0/24
 • 172.16.195.0/24
 • 172.16.196.0/24
 • 172.16.197.0/24
 • 172.16.198.0/24
 • 172.16.199.0/24
 • 172.16.200.0/24
 • 172.16.201.0/24
 • 172.16.202.0/24
 • 172.16.203.0/24
 • 172.16.204.0/24
 • 172.16.205.0/24
 • 172.16.206.0/24
 • 172.16.207.0/24
 • 172.16.208.0/24
 • 172.16.209.0/24
 • 172.16.210.0/24
 • 172.16.211.0/24
 • 172.16.212.0/24
 • 172.16.213.0/24
 • 172.16.214.0/24
 • 172.16.215.0/24
 • 172.16.216.0/24
 • 172.16.217.0/24
 • 172.16.218.0/24
 • 172.16.219.0/24
 • 172.16.220.0/24
 • 172.16.221.0/24
 • 172.16.222.0/24
 • 172.16.223.0/24
 • 172.16.224.0/24
 • 172.16.225.0/24
 • 172.16.226.0/24
 • 172.16.227.0/24
 • 172.16.228.0/24
 • 172.16.229.0/24
 • 172.16.230.0/24
 • 172.16.231.0/24
 • 172.16.232.0/24
 • 172.16.233.0/24
 • 172.16.234.0/24
 • 172.16.235.0/24
 • 172.16.236.0/24
 • 172.16.237.0/24
 • 172.16.238.0/24
 • 172.16.239.0/24
 • 172.16.240.0/24
 • 172.16.241.0/24
 • 172.16.242.0/24
 • 172.16.243.0/24
 • 172.16.244.0/24
 • 172.16.245.0/24
 • 172.16.246.0/24
 • 172.16.247.0/24
 • 172.16.248.0/24
 • 172.16.249.0/24
 • 172.16.250.0/24
 • 172.16.251.0/24
 • 172.16.252.0/24
 • 172.16.253.0/24
 • 172.16.254.0/24
CPU GHz
RAM GB
Cập nhật Private Network
Private Net Address
172.168.2.0
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway IP
Default Gateway IP: 192.168.9.1 hoặc 172.168.16.1
Xóa VM
Bạn chắc chắn muốn xóa:
Đồng ý tạo
Tên VM
Mật khẩu VM
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • CentOS 6.10 (64-bit)
 • CentOS 6.5 (64-bit)
 • CentOS 7.5 (64-bit)
 • CentOS 8.2 (64-bit)
 • Ubuntu 16.04 (64-bit)
 • Ubuntu 18.04 (64-bit)
 • Ubuntu 20.10 (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
CPU Core
RAM GB
IP
 • Chọn IP cho VM
Boot Disk
Loại
 • Turbo
 • SSD
Daily Backup
Size GB
Safe Turbo Storage
Disk mở rộng
 • Chọn disk mở rộng
 • Turbo
 • SSD
Hệ thống đang thực hiện...
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi