2
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • CentOS 7.0 (64-bit)
 • CentOS 6.8 (32-bit)
 • CentOS 6.8 (64-bit)
 • Ubuntu 16.4 (64-bit)
 • Ubuntu 14.4 (32-bit)
 • Ubuntu 14.4 (64-bit)
 • Ubuntu 12.4 (32-bit)
 • Ubuntu 12.4 (64-bit)
 • Chọn OS
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2016 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2012 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise R2 (64-bit)
3
Cấu hình
CPU & RAM
Core
Core
Ram
GB
Internet
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Boot Disk
GB
GB
Disk mở rộng
 • Chọn disk mở rộng
 • Safe SSD Storage
 • Safe Storage
 • SSD Storage
 • Turbo Storage
 • Cold Storage
Tổng tài nguyên
Core 1 Core
Ram 2 GB
Boot Disk 50 GB SSD
Internet 100 Mb/s
IP 1 IP
Giá dịch vụ 149.000 VNĐ
- 22.350 VNĐ
- 89.400 VNĐ
- 268.200 VNĐ
Tổng thanh toán 149.000 VNĐ
Đang thực hiện
Quá thời hạn đăng ký dịch vụ
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Hệ thống đang thực hiện...